Algemene Leveringsvoorwaarden

Inhoudsopgave

Algemene Leveringsvoorwaarden

VAN

Yuri Koster

Uitsluitend geldend voor de door Yuri Koster Sommelier & Wijnproeverijen

geëxploiteerde webshop (ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56863470, BTW nummer: NL002115942B23).

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

“Yuri Koster”: Yuri Koster Sommelier & Wijnproeverijen, statutair gevestigd te Utrecht.

“Koper”: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Yuri Koster aangaat, alsmede zijn of haar rechtsopvolgers;

“de Overeenkomst”: de tussen Yuri Koster en Koper tot stand gekomen overeenkomst;

“de Onderopdrachtnemer”: de door Yuri Koster bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde of betrokken derde(n);

“de Orderbevestiging”: de schriftelijke bevestiging van de order of overeenkomst;

“Koopprijs”: een door Yuri Koster en Koper overeengekomen vergoeding voor door Yuri Koster te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken, welke als zodanig zijn omschreven in de Orderbevestiging;

“Overige kosten”: alle kosten gemaakt door Yuri Koster in het kader van de vervulling van de overeenkomst. In ieder geval zullen hieronder worden gerangschikt de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering.

“Aanvullende overeenkomst”: een overeenkomst waarbij de Koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Yuri Koster worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Yuri Koster; 

“Bedenktijd”: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

“Dag”: kalenderdag; 

“Digitale inhoud”: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 

“Duurovereenkomst”: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 

“Duurzame gegevensdrager”: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Koper of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 

“Herroepingsrecht”: de mogelijkheid van de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

“Overeenkomst op afstand”: een overeenkomst die tussen Yuri Koster en de Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

Modelformulier voor herroeping”: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping; 

“Techniek voor communicatie op afstand”: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van, en levering door, Yuri Koster en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Yuri Koster en de Koper.

2.2. Afwijkende bedingen of eventuele algemene voorwaarden van de Koper gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Yuri Koster schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

2.3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Yuri Koster voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

2.4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

2.5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 - Het aanbod

3.1.  Alle door Yuri Koster gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft Yuri Koster het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2.  Indien aanbiedingen van Yuri Koster gebaseerd zijn op informatie die door Koper is verstrekt, dan staat Koper in voor de juistheid van die informatie. Voorts staat Koper ervoor in dat zij alle relevante informatie voor de uitvoering van de overeenkomst aan Yuri Koster heeft verstrekt.

3.3. Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als Yuri Koster gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Echter, afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door Yuri Koster verstrekte gegevens, binden Yuri Koster niet.

3.4.  Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht Yuri Koster niet tot acceptatie van een order. Weigering van een order wordt door Yuri Koster zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan Koper ter kennis gebracht. Yuri Koster is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit de weigering ontstaat en/of zal ontstaan voor Koper.

3.5.  Yuri Koster behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

3.6.  Op het aankopen van alcoholhoudende producten geldt een wettelijke minimale leeftijd van 18 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

3.7.  De aanbiedingen zoals vermeld op de website zijn online aanbiedingen geldig op online aankopen.

3.8. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.9. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.10. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Yuri Koster niet.

Artikel 4 - De overeenkomst

4.1.  Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tussen Yuri Koster en Koper tot stand nadat Yuri Koster een order heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging of aanvaarding bepalend is. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Koper daartegen binnen veertien werkdagen na datum van bevestiging of aanvaarding schriftelijk heeft geprotesteerd.

4.2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Yuri Koster onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Yuri Koster is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.

4.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Yuri Koster passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal Yuri Koster daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Koper voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst, zulks uitsluitend ter beoordeling door Yuri Koster. Yuri Koster kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Yuri Koster op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5. Yuri Koster zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Yuri Koster waar de Koper met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de Koper een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

4.6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

4.7.  Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Yuri Koster slechts indien deze schriftelijk door Yuri Koster zijn bevestigd.

4.8.  Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame door de wederpartij binnen veertien werkdagen.

4.9. Yuri Koster behoudt zich het recht voor een zekerheid voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst te verlangen, waarvoor de kosten ten laste van Koper komen.

Artikel 5 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

5.1. De Koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

5.2. De Koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

5.3. De Koper kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: – te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; – tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Yuri Koster voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

5.4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Koper te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

5.6. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

5.7. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Koper na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst; personeel

6.1. Yuri Koster zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

6.2.  Om de uitvoering van een Overeenkomst zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Koper tijdig alle gegevens, instructies en informatie die Yuri Koster voor de uitvoering nodig heeft.

6.3. Yuri Koster is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst en – indien noodzakelijk – na overleg met Koper, bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan Koper zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 7 - Levering & reclame

7.1. Yuri Koster zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Yuri Koster geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien Yuri Koster niet kan leveren binnen 30 dagen zal er binnen 30 dagen restitutie plaatsvinden van het reeds betaalde bedrag. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

7.3.  Yuri Koster is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke hij afzonderlijk kan factureren.

7.4.  De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten, worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

7.5.  Het transport van goederen zal op een door Yuri Koster te bepalen wijze geschieden.

7.6. Eventuele specifieke wensen van Koper inzake het transport of de verzending, worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van Koper.

7.7.  Yuri Koster is gerechtigd voor meermalig te gebruiken verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer een dergelijke vergoeding in rekening wordt gebracht, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

7.8.  Koper moet bij de aflevering van de goederen gebruikte pallets ‘Franco’ voor eigen risico binnen twintig werkdagen aan Yuri Koster terugzenden. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij Yuri Koster.

7.9. Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van Koper. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering ‘af Yuri Koster’. De levering komt tot stand door het laden van de betreffende goederen. ‘Franco’ levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Yuri Koster met Koper schriftelijk is overeengekomen.

7.10.  Indien ‘Franco’ levering is overeengekomen gelden de volgende bepalingen:

– Yuri Koster heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de goederen op het afleveradres zullen worden geleverd.

– het risico van de goederen gaat over op het moment dat zij uit het vervoermiddel ‘Franco’ zijn geleverd aan Koper.

– de ‘Franco’ levering geschiedt aan het door Koper aangegeven afleveradres of tot zover als het vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert Koper in het laatstgenoemde geval de goederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor uit welken hoofde dan ook ontstane kosten voor zijn rekening en gaat het risico op dat ogenblik op hem over.

– ‘Franco’ levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de drempel van het afleveradres.

– bij ‘Franco’ levering van goederen zal Koper voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de lading.

– levering geschiedt op voor Yuri Koster normale werktijden.

7.11.  Indien levering van goederen niet kan doorgaan, om redenen die niet aan Yuri Koster zijn toe te rekenen, is Yuri Koster gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Koper op te slaan, zulks onverminderd het recht van Yuri Koster om betaling van de koopprijs te vorderen.

7.12.  Koper is verplicht het geleverde of de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen drie werkdagen na aflevering, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van de zijde van Yuri Koster dat de goederen ter beschikking van Koper staan.

7.13.  Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient Koper op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

7.14.  Koper moet Yuri Koster – voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet korter dan 20 werkdagen na de reclame – in de gelegenheid stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan het geleverde in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen.

7.15.  Bewerkte, verwerkte of doorgeleverde goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat Koper nog enig reclamerecht en/of recht op schadevergoeding toekomt.

7.16.  Indien de reclame door Yuri Koster gegrond wordt bevonden, is Yuri Koster uitsluitend verplicht alsnog conform de Overeenkomst te leveren.

7.17.  Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van Koper onverlet.

7.18.  Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij plaatsen van de order vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.

7.19.  Indien goederen na het verstrijken van de levertijd door Koper niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn risico, zulks onverminderd het recht van Yuri Koster betaling van de koopprijs te vorderen. De kosten van de opslag komen voor rekening van Koper.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

Bij producten:

8.1 De Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Yuri Koster mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

8.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  1. als de Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Yuri Koster mag, mits hij de Koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

8.3. De Koper kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Yuri Koster mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

8.4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

8.5. Indien Yuri Koster de de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

8.6. Indien Yuri Koster de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Koper die informatie heeft ontvangen.

Artikel 9 - Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd

9.1. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts hanteren in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

9.2. De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

9.3. De Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Yuri Koster hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper en kosten daarvan

10.1. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Yuri Koster.

10.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Yuri Koster. Dit hoeft niet als Yuri Koster heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

10.3. De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Yuri Koster verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10.4 Het product dient in onbeschadigde staat retour te worden aangeleverd aan Yuri Koster.

10.5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.

10.6. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Yuri Koster niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen of als Yuri Koster aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Koper de kosten voor terugzending niet te dragen.

10.7. Indien de Koper herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Koper Yuri Koster een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Yuri Koster is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

10.8. De Koper draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid indien:

a. Yuri Koster de Koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b. de Koper niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

10.9. De Koper draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c. Yuri Koster heeft nagelaten deze verklaring van de Koper te bevestigen.

10.10. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 11 – Verplichtingen van Yuri Koster bij herroeping

11.1. Als Yuri Koster de melding van herroeping door de Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

11.2. Yuri Koster vergoedt alle betalingen van de Koper, exclusief eventuele leveringskosten door Yuri Koster in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper hem de herroeping meldt. Tenzij Yuri Koster aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

11. 3. Yuri Koster gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.

Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht

Yuri Koster kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Yuri Koster dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

12.1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Yuri Koster geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

12.2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Yuri Koster worden aangeboden aan de Koper die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

12.3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper; en

b. de Koper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Yuri Koster de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

12.4. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

12.5. Volgens specificaties van de Koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

12.6. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

12.7. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

12.8. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

12.9. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Yuri Koster geen invloed heeft;

12.10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper; en
  2. b. de Koper heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 13 - Prijs; prijswijziging

13.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

13.2. In afwijking van het vorige lid kan Yuri Koster producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Yuri Koster geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

13.3.  Tenzij anders vermeld zijn de Prijzen:

a. inclusief. B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

b. exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering.

Artikel 14 – Betaling

14.1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

14.2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de Koper in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

14.3. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Yuri Koster te melden.

14.4.  Betaling geschiedt per overschrijving, IDEAL of creditcard.

14.4. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Yuri Koster is gewezen op de te late betaling en Yuri Koster de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Yuri Koster gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Yuri Kosterkan  ten voordele van de Koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

14.5.  Alle door Koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele door Koper verschuldigde rente en door Yuri Koster gemaakte incassokosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

14.6.  Yuri Koster behoudt zich het recht voor een aanbetaling, volledige vooruitbetaling of contante betaling bij overeenkomst dan wel orderbevestiging te verlangen.

14.7.  Verrekening van een eventueel door Koper gepretendeerde vordering op Yuri Koster met door de Koper aan Yuri Koster verschuldigde bedragen is uitgesloten.

14.8.  In geval Koper enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit, overdraagt of ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, welke niet binnen 14 dagen is opgeheven, is elke vordering van Yuri Koster op Koper terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft Yuri Koster dan het recht om de overeenkomst, voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder enige vergoeding ter zake verschuldigd te zijn of te worden te ontbinden, onverminderd het recht van Yuri Koster om volledige schadevergoeding te vorderen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

14.9.  Indien de Overeenkomst is aangegaan met meer dan één Koper zijn alle Kopers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

14.10.  In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is Yuri Koster gerechtigd om de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen, dan wel om de order te annuleren. Yuri Koster is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit deze prijswijziging ontstaat en zal ontstaan.

14.11.  Koper heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden bij een netto prijsstijging van meer dan 10%, zulks binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien Koper van dit recht gebruik maakt, behoudt Yuri Koster zich het recht voor om speciaal voor Koper vervaardigde goederen in rekening te brengen.

14.12 Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door Koper geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of ter zake van de Overeenkomst, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen, zonder dat ter zake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de Koper, ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke in geval enige gerechtelijke procedure niet ten laste van de in het ongelijk gestelde partij wordt gebracht, een en ander met een minimum van 15% van de nog openstaande vordering(en) van Yuri Koster op de Koper. De in de boeken van Yuri Koster voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens kennelijke schrijf-, reken- of andere fouten.

Artikel 15 - Retentierecht

Ingeval Yuri Koster zaken van Koper – al dan niet speciaal door Yuri Koster voor Koper vervaardigd – onder zich heeft, is zij gerechtigd die zaken onder zich te houden tot het moment waarop Koper al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst dan wel andere overeenkomsten is nagekomen, tenzij Koper voor die verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Yuri Koster ook ingeval Koper in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid van Yuri Koster; vrijwaring

16.1.  Yuri Koster is met inachtneming van het navolgende slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Yuri Koster van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de Overeenkomst kon worden vertrouwd.

16.2.  Yuri Koster is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade wegens gederfde winst, gevolgschade, immateriële of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Koper of welke andere schade dan ook.

16.3.  Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het geleverde als bedoeld in de artikelen 6:185 BW ev. zal Yuri Koster de benodigde gegevens van de producent van het product aan Koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij Yuri Koster als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW

16.4.  Yuri Koster is nimmer aansprakelijk voor schade, welke voortvloeit uit gebruik van het geleverde anders dan voor het doel, waarvoor het geleverde is bedoeld.

16.5.  Yuri Koster is nimmer aansprakelijk voor schade die zij naar de in de branche gebruikelijke maatstaven redelijkerwijze niet heeft kunnen verzekeren bij het aangaan van de Overeenkomst.

16.6.  Yuri Koster is niet aansprakelijk voor schade van Koper of derden ten gevolge van enige datumgerelateerde storing, noch voor zover deze zich voordoet bij door Yuri Koster, of door haar ingeschakelde derden, gebruikte hulpmiddelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, noch voor zover deze zich na levering door Yuri Koster bij Koper of derden zou voordoen.

16.7.  De door Yuri Koster te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan de uit hoofde van de Overeenkomst door Yuri Koster te ontvangen of reeds ontvangen Koopprijs. Indien de Overeenkomst een overeenkomst betreft met een looptijd van langer dan zes maanden, dan zal de door Yuri Koster te betalen schadevergoeding nimmer meer bedragen dan de door Yuri Koster te ontvangen of reeds ontvangen Koopprijs over de laatste zes maanden voorafgaande aan het voorvallen van het schadetoebrengend feit.

16.8.  De door Yuri Koster te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan zij uit hoofde van de door haar afgesloten verzekeringen ten aanzien van het schadetoebrengend feit van de verzekeringsmaatschappijen zal (kunnen) ontvangen.

16.9.  Yuri Koster is niet aansprakelijk voor schade van derden die verband houden met de door Yuri Koster geleverde goederen, daaronder mede begrepen:

– aanspraken van derden, werknemers van Koper daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Yuri Koster die ter beschikking zijn gesteld van Koper en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;

– aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Yuri Koster geleverde goederen die door Koper werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of diensten van Koper, tenzij Koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

Koper vrijwaart Yuri Koster voor vorenbedoelde schade.

16.10.  Indien en voor zover Yuri Koster aansprakelijk zou zijn ter zake van de uitvoering van overeenkomsten en leveringen, heeft Yuri Koster het recht te hare keuze ofwel vervangende goederen te leveren, ofwel de goederen te herstellen of de Koper voor een evenredig deel van de koopprijs te crediteren.

Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud

17.1.  Geleverde goederen blijven eigendom van Yuri Koster, tot het moment waarop alle door Yuri Koster voor Koper verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de Koper zijn betaald. Gedurende de periode waarin geleverde goederen nog eigendom van Yuri Koster zijn, is Koper verplicht deze goederen deugdelijk te onderhouden.

17.2.  Yuri Koster is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen op basis van het in dit artikel bepaalde, bij Koper of diens houder weg te (doen) halen, indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt. Koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het orderbedrag exclusief B.T.W., zulks met een minimum van EUR 1.135,–, onverminderd het recht van Yuri Koster om volledige schadevergoeding te vorderen. Zolang de goederen eigendom blijven van Yuri Koster mag Koper ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen met schriftelijke toestemming van Yuri Koster. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld. Verpanding is evenwel nimmer toegestaan. Bij overtreding van deze verplichting verbeurt Koper zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad EUR 22.625,–, en is de koopprijs terstond volledig opeisbaar, onverminderd het recht van Yuri Koster volledige schadevergoeding te vorderen.

17.3.  Ingeval Koper de aan Yuri Koster in eigendom behorende goederen be- of verwerkt, strekt het eigendomsrecht zich tevens uit tot deze be- of verwerkte goederen, totdat Koper aan alle op hem rustende verplichtingen jegens Yuri Koster heeft voldaan. Indien Koper de goederen zonder toestemming van Yuri Koster heeft verkocht, is hij verplicht het recht op de koopprijs en/of andere met de overdracht aan derden samenhangende rechten terstond en zonder dat enige andere handeling is vereist, aan Yuri Koster over te dragen, onverminderd het bepaalde in het vorige lid. Koper is gehouden om op eerste verlangen van de overdracht van de vordering mededeling te doen aan zijn wederpartij, opdat Yuri Koster het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede Koper kunnen invorderen. Het door de tweede Koper aan Yuri Koster betaalde wordt in mindering gebracht op het door Koper aan Yuri Koster verschuldigde. Koper is tevens gehouden bij doorverkoop eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken, zoals in de ze bepaling vermeld.

Artikel 18 - Algemeen

18.1.  Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst tussen Yuri Koster en Koper nietig zijn of vernietigd worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen ter zake van de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd zijn, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, welke in lijn ligt met de reeds gemaakte afspraken.

18.2.  Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Yuri Koster is het Koper niet toegestaan de (vorderings-)rechten uit hoofde van de Overeenkomst jegens Yuri Koster op enige wijze aan derden over te dragen dan wel te bezwaren.

18.3 Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de Koper meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 19 - Opschorting en ontbinding

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop één van hen in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

Artikel 20 – Klachtenregeling

20.1. Yuri Koster beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

20.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Yuri Koster.

20.3. Bij Yuri Koster ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Yuri Koster binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

20.4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 21 - Toepasselijk recht en geschillen

21.1  Op deze voorwaarden en op de Overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2. Geschillen tussen de Koper en Yuri Koster over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Koper als Yuri Koster worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

21.3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Koper zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Yuri Koster heeft voorgelegd.

21.4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

21.5. Wanneer de Koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Yuri Koster aan deze keuze gebonden. Wanneer Yuri Koster dat wil doen, zal de Koper binnen vijf weken na een daartoe door Yuri Koster schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Yuri Koster de keuze van de Koper niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Yuri Koster gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

21.6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

21.7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Yuri Koster surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen). Je kan het pdf formulier invullen of onderstaande informatie schriftelijk aan mij doorgeven.

– Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)] – [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.